تبلیغات
ساقی کوثر - خط فاصله
یکشنبه 6 اردیبهشت 1394

خط فاصله

   نوشته شده توسط: محب فاطمه    

به تاریخ های روی سنگ قبر نگاه کنید
تاریخ تولد- تاریخ مرگ
آنهافقط با یك خط فاصله از هم جدا شده اند
همین خط فاصله كوچك نشان دهنده تمام مدتی است كه ما
روی كره زمین زندگی كرده ایم
ما فقط به اندازه یك "خط فاصله" زندگی می كنیم!
ارزش این خط كوچك را تنها كسانی میدانند كه به ما عشق ورزیده اند
آنچه درزمان مرگ مهم است پول وثروتی كه باقی می گذاریم نیست
بلكه چگونه گذراندن این خط فاصله است
بیایید به چرایى خلقتمان بیاندیشیم
بیاییدبیشتر یكدیگر رادوست داشته باشیم
دیر تر عصبانی شویم
بیشتر قدردانی كنیم
كمتر كینه توزی كنیم
بیشتراحترام بگذاریم
بیشترلبخند بزنیم
و به یاد داشته باشیم كه این"خط فاصله"خیلی كوتاه است!